Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 12
Copyright (C) HIX
1992-03-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A kozos minimum (mind)  38 sor     (cikkei)
2 A kozos minimum =2.= (mind)  74 sor     (cikkei)
3 A parlamenti vizsgalobizottsagrol (mind)  94 sor     (cikkei)
4 Valasz Korosi Gabornak (mind)  83 sor     (cikkei)
5 Politikai adatok (mind)  95 sor     (cikkei)

+ - A kozos minimum (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az alabbi szoveg szerkesztett valtozata a HVG marc. 14-i
szamanak Velemeny rovataban jelent meg A kozos minimum cimmel. 
    Korosi Gabor megkert, hogy tegyem itt is kozze a szoveget.
    En ezt eredetileg csak azert nem tettem meg,
mert a szovegben szereplo javaslatot mar a FORUMon egyszer leirtam,
es nem akartam senkit sem untatni.

   Tehat ezt kuldtem be a HVGnek:

   Most, hogy az Alkotma1ny Bi1ro1sa1g
alkotma1nyellenesnek mino3si1tette a Ze1te1nyi Zsolt e1s
Taka1cs Pe1ter a1ltal beterjesztett e1s a Parlament a1ltal
elfogadott to2rve1nyjavaslatot, a Tisztelt Ha1z u1jbo1l
szembekeru2l azzal a ke1rde1ssel, mi legyen a to2rte1nelmi
ko2zelmu1lt su1lyos politikai bu3ncselekme1nyeivel. A
ke1pviselo3k elo3tt ke1t leheto3se1g nyi1lott meg most.
   Az elso3 leheto3se1g az, hogy a belekezdenek abba a
fajta vita1ba, amely a kocsmai verekede1s to2rve1nyhozo1i
megfelelo3je. Bolsevikok, bolsevik-be1rencek e1s bolsevik-
be1rencek la1ncos kutya1i fogja1k egyma1st nyil1tszini
va1dakkal megbicska1zni. Ki fog deru2lni mindenkiro3l
ku2lo2n ku2lo2n, hogy o2nke1nt lett no1tafa, hogy a
pa1rttitka1r nem ellenezte a kineveze1se1t az a1tkosban, e1s
hogy legala1bb egy nagyszu2leje volt tizenkilences
vo2ro2skatona (negyedvo2ro2s). Egyfelo2l lesznek azok, akik
aze1rt akarnak majd bosszu1t a1llni, mert vannak se1relmeik,
azta1n lesznek azok, akik aze1rt, mert nincsenek e1s ezt
sze1gyellik, e1s ku2lo2nben is, hogyan jo2nnek O2K ahhoz,
hogy megbocsa1ssanak ma1sok neve1ben. A ma1sik oldalon
lesznek azok, akik aze1rt nem akarnak bosszu1t a1llni, mert
'mindenki benne volt a buliban', e1s lesznek akik sosem
voltak buliban, e1s e1ppen eze1rt e1rzik feljogosi1tva
magukat arra, hogy ellenezze1k a jogi sza1monke1re1st. Sokat
fogunk hallani na1ci ha1boru1s bu3no2so2kro3l,
sza1jbavizelo3 a1vo1sokro1l e1s arro1l, hogy mie1rt pont
ezzel kell foglalkozni, amikor a gazdasa1got ke1ne
kira1ntani a bajbo1l. E1s valamennyien idegesen fogunk
unatkozni.
+ - A kozos minimum =2.= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ez az elso3 leheto3se1g. A ma1sodik leheto3se1g az,
hogy ve1giggondoljuk: mi az a minimum, amiben valamennyien
egyete1rtu2nk, e1s uta1na azt a szaba1lyt ko2vetju2k, hogy
csak azt fogadjuk el, ami a ko2zo2s minimum a1ltal
meghata1rozott ce1lt elo3mozdi1tja. A jo1 hi1r az, hogy ez a
ko2zo2s minimum le1tezik. Sokfe1leke1ppen ve1lekedik a
magyar politikai ko2ze1let arro1l, hogy helyes-e
bu2nteto3jogi elja1ra1st indi1tani a ma1r ele1vu2lt
politikai okokbo1l nem u2ldo2zo2tt bu3no2k miatt, a1m azt
senki sem mondja, hogy felejtsu2k el, ami to2rte1nt, e1s az
MSZP-to3l a Kisgazda1k n-tagu1 frakcio1ja1ig mindenki
egyete1rt abban, hogy ko2zo2sen szembe kell ne1znu2nk a
mu1ltunkkal. Ez ha1t a ko2zo2s minimum.
   Az ele1vu2le1s felolda1sa1t pa1rtolo1 oldal szerint az
elutasi1tott to2rve1ny to2bbek ko2zo2tt e1ppen ezt a ce1lt
szolga1lta volna: felta1rta volna a mu1lt bu3neit. Ez
azonban egy fe1lree1rte1sen alapszik. A bi1ro1sa1gi
ta1rgyala1s le1nyege nem az igazsa1g felta1ra1sa, hanem az
ismertnek ve1lt igazsa1g bizonyi1ta1sa. A bi1ro1sa1gi
ta1rgyala1s ke1t ellene1rdeku3 felet a1lli1t egyma1ssal
szembe; a va1dat e1s a ve1delmet. A va1dlott e1rdeke az,
hogy a bo3re1t mentse e1s nem az, hogy az igazsa1got
felta1rja. A va1dlott ba1rmikor megtagadhatja a
va1laszada1st, ha u1gy ve1li ez ra1 terhelo3 lehet. Ez
ku2lo2no2sen problematikus akkor, ha a va1dlott egyben tanu
is. A va1d feladata pedig az, hogy bizonyi1tsa a
szu3ke1rtelemben vett jogi va1dakat. A va1d eze1rt figyelmen
kivu2l fog hagyni mindent, amely ebben a to2rekve1se1ben nem
segi1ti, pe1lda1ul - szerencse1re! - nem fog uj bunok utan
kutakodni. Mivel a biro1sa1g nem alkalmas arra a fajta
te1nyfelta1ra1sra, amely megfelel a ko2zo2s minimumnak, ezt
a megolda1st akkor is ki el kellene vetnu2nk, ha az
Alkotma1ny Bi1ro1sa1g ezt nem tette volna ma1r meg. A
bi1ro1sa1g mellett szo1l azonban ke1t fontos e1rv: egy ilyen
elja1ra1s nyilva1nos e1s nem eloda1zhato1.
   Az ele1vu2le1s felolda1sa1t ellenzo3 oldal is egyete1rt
abban, hogy a mu1lt bu3neit fel kell ta1rni, de u1gy ve1li,
hogy ez a to2rte1ne1szekre tartozik. To2rte1ne1szekre is, de
nem csak ra1juk. A mu1lttal valo1 szembesu2le1s ko2zu2gy,
e1s nem egyszeru3en szakmai ke1rde1s. A to2rte1ne1szek
kutato1munka1ja elo3felte1tele a ko2zo2s minimumnak, de
o2nmaga1ban nem ele1gse1ges. A to2rte1ne1sznek tova1bba1
nincsenek ku2lo2nleges jogosi1tva1nyai arra, hogy a
vonakodo1t valloma1sra ke1sztesse.
   Mi teha1t a megolda1s ? A megolda1s: nyilva1nos
parlamenti vizsga1lat. A nyilva1nos parlamenti
vizsga1latokat egy to2bbpa1rti bizottsa1g folytathatna1 a
televizio1 e1s ra1dio1 nyilva1nossa1ga elo2tt bizonyos, a
Tisztelt Ha1z a1ltal pontosan meghata1rozott ke1rde1sekben
(pl. az 56-os szovjet beavatkoza1s, a mosonmagyaro1va1ri
ve1rengze1sek, az A1VH 1948 e1s 1956 ko2zo2tti
teve1kenyse1ge stb.). A bizottsa1gnak, amely u2gyeket
vizsga1lna e1s nem szeme1lyeket, ide1ze1si joga lenne, az
ide1zettek pedig - mivel jogi immunita1st e1lvezne1nek -
ko2telesek lenne1nek va1laszolni, me1g akkor is, ha az
ra1juk ne1zve terhelo3. Sza1nde1kos hazugsa1g esete1n
hamistanuza1s va1dja1val lehetne o3ket perbe fogni. A dere1k
honatya1kat e1s honanya1kat to2rte1ne1szek hada la1thatna1
el informa1cio1kkal, es1 i1gy felke1szu2lten, okosan
szori1thatna1k sarokba a sarokba szori1tando1kat, akik pedig
leheto3se1get kapna1nak arra, hogy a nyilva1nossa1g elo2tt
ve1dekezzenek. A bizottsa1g ve1gso3 feladata pedig az lenne,
hogy o2sszea1lli1tson egy mindenki sza1ma1ra hozza1fe1rheto3
'fehe1r ko2nyvet', amely az u2ggyel kapcsolatosan felta1rt
te1nyeket ro2gzi1ti a bizottsa1g a1lla1sfoglala1sa1val
egyu2tt.
   Egy felke1szu2lt, keme1ny, korrekt, nyilva1nos
parlamenti vizsga1lat-sorozat szemben a ko2zo2nse1g fele1 a
joga1szi vagy tudoma1nyos objektivita1s la1tszata1t kelto3
megolda1sokkal, minden bizonnyal azt is megmutatna1
mindannyiunknak, hogy te1nyek e1s e1rtelmeze1sek sokszor
milyen bonyolultan fono1dnak o2ssze, e1s hogy az emberi
ismereteknek e1s i1gy a tisztesse1ges i1te1lkeze1snek hol
vannak a hata1rai. E1n ezt sem ba1nna1m.
+ - A parlamenti vizsgalobizottsagrol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Azt gondolom, hogy a Ze'te'nyi-Taka'cs korma'nyta'mogata'sa tudatosan
megfontolt po'tcselekve's volt a korma'ny re'sze'ro"l, aminek az volt a
feladata, hogy elvonja a figyelmet a korma'ny tehetetlense'ge'ro"l, a siralmas
teljesi'tme'nye'ro"l, e's bu"nbakot adjon, a sokak a'ltal (szerintem is
alaptalanul, de) reme'lt javula's helyett mie'rt romlik rohamosan a gazdasa'gi
helyzet, mie'rt no"nek a ta'rsadalmi feszu~ltse'gek. Ez csak egy a'lca volt;
fricska a MaSzoPnak, csapda a to~bbi ellenze'knek, amibe a Szadesz bele is
se'ta'lt ele'g rendesen. (Az a tarto'zkoda's ma'r akkor is ele'g furcsa volt,
de az Alkotma'nybi'ro'sa'g indokla'sa ve'gke'pp nevettse'gesse' tette o"ket.)

Persze valo'ban van bosszu'- e's igazsa'gva'gy az emberekben, de az nem
elso"sorban az A'VO', meg ve'rbi'ro', stb. ellen ira'nyul, hanem azok ellen a
pa'rttitka'rok ellen, akik jo' ese'llyel semmi to~rve'nybe u~tko~zo"t sem
tettek, "csak" a to~rve'ny adta felhatalmaza'sukkal e'lve dere'kba to~rte'k
egyesek karrierje't, meg azok ellen a vezeto"k ellen, akik - esetleg teljesen
lega'lisan, esetleg lopva, csalva, sikkasztva e's korrumpa'lo'dva -
meggazdagodtak. Ezek azonban vagy nem ko~vettek el semmi to~rve'nybe u~tko~zo"t,
vagy az MDF-korma'ny kihirdette amnesztia hata'lya ala' tartoznak, e's a
korma'nynak nagyon ki'nos most sza'mtalanszor hallgatni, mit tett velu~k ez a
Miklo's. (Mert ha't az amnesztia't a Ne'meth-korma'ny i'rta meg, csak o~ru~ku~l
hagyta a "demokratikusnak", hogy az hirdesse ki, e's i'gy "legaliza'lo'djon".
Az amnesztia't nem csak presztizs, hanem alkotma'nyos okokbo'l sem lehet
visszacsina'lni, teha't nem lehet elja'rni azok ellen, akik ellen ne'pszeru"
lenne bi'ro'sa'gi u'ton felle'pni. Az 56-os bu"no~k egy hangos de szu"k
kisebbse'gen ki'vu~l az embereket csak ka've'ha'zi szinten e'rdekli, vagy me'g
annyira sem. A to~bbi me'g annyira sem. Esetleg le lehet csukni ne'ha'ny volt
pa'rt-gazdasa'gist valutasi'bola'se'rt - a vila'gforradalom exportja'nak
a'rta'mogata'sa'hoz nyu'jtott magyar hozza'ja'rula's miatt - de me'g ott is
kideru~lhet, hogy volt olyan hivatalnok, aki elo"rela'to'an megi'rta azt a
titkos minisztertana'csi rendeletet, ami azt legaliza'lta. (Pitia'ner te'tel,
pa'r millio' dolla'r, de jo' bu"nbak a sok millia'rdos tartoza'sra,
ku~lo~no~sen, hogy most a korma'ny u'jra az ado'ssa'gok dinamikus no~vele'se'nek
ma'r to~bbszo~r jo'l beva'lt politika'ja'ba kezdett.)

Azzal, hogy az Alkotma'nybi'ro'sa'g ege'sze'ben e's re'szleteiben egyara'nt
kidobta a Ze'te'nyi-Taka'csot, itt a nagy ese'ly, hogy a mu'ltban tu'rka'la'st
levegye'k a politikai napirendro"l. Ez a korma'nypa'rtoknak szemmel la'thato'lag
nem tetszik, de esetleg az ellenze'k el tudna' nekik ke't oldalro'l magyara'zni,
hogy ha kutakodnak, akkor a Gro'sznak i'rt leve'lhez hasonlo'an elo"keru~lhetnek
azok a levelek, amit egyes i'ro'k Acze'l szu~lete'snapja'ra ku~ldtek, amiket
egyes mu'zeumigazgato'k ta'mogata'st ke'rve a (keru~leti) pa'rtbizottsa'gra
ku~ldtek. E's amiknek ugyanu'gy semmi jelento"se'ge, de amiket ugyanu'gy
o"rizhet valaki. Van ne'ha'ny politikus az MSZP-ben, aki elkezdheti a "Ha e'n
egyszer kinyitom a sza'mat" ci'mu" Salamon Be'la-fe'le maga'nsza'mot, e's van
ne'ha'ny politikus a ke't ma'sik pa'rtban, aki sokkal keve'sbe' sa'ros a
korma'nypa'rtiak a'tlaga'na'l. Elsu~lhet a dolog visszafele' is.

Azt gondolom, fontos lenne, hogy a mu'lt vizsga'lata't depolitiza'lva
odaadjuk a to~rte'ne'szeknek. Nincs szu~kse'g tarto's bu"nbakkerese'sre,
mu'ltbane'ze'sre, mert feleslegesen leko~ti az energia'kat. Inka'bb arra
kellene ra'szori'tani a korma'nyt, hogy az orsza'g jo~vo"je'vel foglalkozzon.

A Ro'na-Tas A'kos javasolta parlamenti vizsga'lo'bizottsa'got ku~lo~no~sen
ka'rosnak tartana'm, ha megcsina'lna'k. Legala'bb ha'rom fontos okbo'l.

- Egy parlamentben folyo' vizsga'lat o'hatatlanul politikai jellegu".
 Parlamenti ke'pviselo"k u~lnek benne, akiknek o'hatatlanul az is feladata
 lesz - esetleg az lesz a fo" feladata -, hogy a saja't pa'rtja't mine'l
 tiszta'bbnak, a to~bbit mine'l sa'rosabbnak la'ttassa. Ez ellentmond az
 objektivita's ki'va'nalma'nak.

- Ezzel o~sszefu~gg a ma'sodik: egy ilyen bizottsa'g fela'lli'ta'sa ido"t
 ige'nyel, ma'r a vizsga'lat megkezde'se is hosszu' folyamat: el kell do~nteni,
 mit is vizsga'l, milyen ko~rben, hogyan, ki kell alaki'tani a mu"ko~de'si
 mechanizmust, stb. A bizottsa'g e'rdemi munka'ja kb. akkor fog kezdo"dni,
 amikor a va'laszta'si kampa'ny beindul. Ez ku~lo~no~sen e'rdekeltte' teszi a
 pa'rtokat abban, hogy az igazsa'g kideri'te'se helyett egyma's
 leja'rata'sa'val, befeketi'te'se'vel foglalkozzanak. E's a ko~vetkezo"
 parlament majd kezdheti az ege'szet elo~lro"l, mert azt nem teheti majd
 meg, hogy a vizsga'latot - ha ma'r elkezdo"do~tt - csak u'gy abbahagyja, de
 megva'ltozik a parlament o~sszete'tele; u'j bizottsa'g veszi a't, e's me'g
 akkor ja'r a legjobban, ha elo"dei sa'rdoba'la'sa'nak nagyre'sze't kiszo'rja.

- A rendki'vu~li vizsga'lo'bizottsa'g jellege'ne'l fogva mindegyik pa'rt
 sza'ma'ra szu~kse'gszeru"en fontos lesz (pl. mert ez az egyetlen ilyen
 rendki'vu~li parlamenti bizottsa'g), teha't a pa'rtok a legjobb embereiket
 fogja'k odau~ltetni. Vagyis a legjobb magyar politikusok to~bbse'ge azzal fog
 foglalkozni, hogy kideri'tse, ki mit csina'lt 35 e'vvel ezelo"tt, ahelyett,
 hogy azon to~rne' a feje't, most mit lehet csina'lni, hogy az orsza'g
 talpra a'lljon.

A ko~zve'leme'nykutata'sokbo'l ele'g pontosan tudhato', hogy ez az ege'sz u~gy
nem izgatja az embereket ennyire. De ha ez lesz a mindennapi parlamenti cirkusz,
o'hatatlanul a ko~vetkezo" va'laszta's egyik fontos te'ma'ja'va' va'lik.
A pa'rtpropaganda'k harsogni fogja'k, e's i'gy a va'laszto'k jelento"s re'sze
is azt fogja e'rezni, hogy aze'rt a franc a'lljon a diszno'kba, stb, e's i'gy a
va'laszta'si harc su'lypontja az e'rdemi ke'rde'sek helyett az ilyen - az
orsza'g jo~vo"je szempontja'bo'l ma'sodlagos - ke'rde'sek fele' tolo'dik el.

Azt gondolom, azzal tenne'k a politikusok az orsza'gnak a legjobb szolga'latot,
ha ezt a ke'rde'st egyszer e's mindenkorra levenne'k a parlamenti napirendro"l,
e's nem azzal, ha to~bb e'vre garanta'lt helyet biztosi'tanak sza'ma'ra.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - Valasz Korosi Gabornak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gabor !

   Ez a javaslat, amely tkp. megegyezik Goncz Arpadeval, ugy szuletett, hogy
ellenzeki (foleg SZDSZ-es) politikusokkal beszelgettem az ugyrol es allandoan
azt szegeztek nekem, hogy en mit csinaltam volna az o helyukben. A kerdes ugy
vetodott fel, hogy lehet-e a Z-T torvenyre egy adott elvi alaprol - amelyet en
is osztok -jobb politikai valaszt adni.
   A kozos minimummal, vagyis hogy a multat fel kell deriteni, te is egyet
ertesz. Tovabba abban is egyetertes van kozottunk, hogy nem akarunk
boszorkanyuldozest. A vita ott van, hogy milyen politikai aramlat all a mult
'bolygatasa' mogott es mi az en javaslatomnak a valoszinu eredmenye. A Z-T
torveny mogotti szandekrol es valoszinu eredmenyerol azt irod:

"Azt gondolom, hogy a Ze'te'nyi-Taka'cs korma'nyta'mogata'sa tudatosan
megfontolt po'tcselekve's volt a korma'ny re'sze'ro"l, aminek az volt a
feladata, hogy elvonja a figyelmet a korma'ny tehetetlense'ge'ro"l, a siralmas
teljesi'tme'nye'ro"l.."
   A fo szandek szerintem nem ez volt, hanem az, hogy a kormanypartok
kielegitsek egy nem nagy, de aktiv -- es fontos -- reteg igenyeit. Ezek azok a
helyi Madofos, kisgarazda, keresztenydemokrata (sot Szadeszes !) aktivistak,
akik plakatokat ragasztanak, akiket ki lehet kuldeni agitalni, akik eljonnek a
partgyulesekre, es akik nelkul a helyi szervezetek megszunnenek mukodni.
   Igaz, hogy a kozvelemenykutatasok azt mutatjak, hogy az embereknek csak
egy kis reszet erdekli az igazsagtetel, am ez csak azt jelenti, hogy az
embereknek csak egy kis reszet erdekli a politika ueberhaupt.
   Azonban a kozvelemenykutatasok adataival ovatosnak kell lenni. A poll
ugyanis demokratikus modon mindenkit egynek szamit. A kozvelemeny formalodasa
azonban nem egy egyszeru sulyozatlan osszegzodesi folyamat. Van akinek a
velemenye nagyobb befolyassal bir, van akie kisebbel. Hogy a kozvelemeny
jelenlegi allapota mikent fog szavazatokba leforditodni az attol fugg, hogy az
aktivista opinion-makerek mennyire tudjak befolyasolni az opinion-takereket,
hogy az aktivistak milyen lelkesedessel fognak kampanyolni, es hogy ki megy el
szavazni a vegen.
   Hogyha a kormany azt gondolta, es minden bizonnyal gondolta, hogy ekozben
mindjart egy masik legyet is agyonuthet azzal, hogy eltereli a tomegek
figyelmet a kormany tehetetlensegerol, ugy elszamitotta magat. Senki sem
gondolja azt, hogy ha megcsiptuk Buci Gyurit azzal ki van fizetve a gazszamla.
De forditva sem igaz: attol, hogy kideritjuk, hogyan jottek be az oroszok 56
novembereben, attol meg nem csokken az exportunk. Meg a politikusaink sem
kepeznek szukos eroforrast, ugy ahogy te allitod. TGM es Kutrucz Kati remekul
replikazhat Korom Mihallyal, amig Tardos Marton es Kupa Mihaly minden erejet a
magyar gazdasagi csodanak szenteli.
   Az erveddel kulonben is jo lesz vigyazni. Az elkovetkezo ket-harom evben
nem lesz mas csak gazdasagi baj es tarsadalmi feszultseg, szoritsunk hat le
mindent a napirendrol, ami nem kozvetlenul ezeket igyekszik orvosolni? Mar
latom a kormanyt, amint sorban sopri le az asztalrol az kisebbsegi torvenyt, a
Demokratikus Chartat, a III/3-asok ugyet vagy az ellenzek egeszseg- es
oktatasugyi akadekoskodasait, hogy ezek csak "feleslegesen leko~ti(k) az
energia'kat".
   Aggodsz, hogy vizsgalat eredmenyekent, a kiszabadulhat a boszorkanyuldozes
szelleme a palackbol. Az en javaslatom az elevules altal erintett ugyekre
vonatkozik. Ez kizar mindent, ami az elmult 25 evben, 1967 utan, vagyis a puha
Kadar-korszakban tortent. Ebben a szurke, kozepszeru korban tortenelmi lepteku
gaztettek nem nagyon fordultak elo. 1948 es 1961 kozott azonban igen. Ezekrol
eppen ugy tudnunk kell, mint a nemet polgaroknak a naci gaztettektol.
(Buntetesuknek viszont nem latom ertelmet.)
   Tovabba a javaslatban az is vilagosan szerepel, hogy elore meghatarozott
ugyekben kell eljarni, vagyis a vizsgalo bizottsagnak nem lenne korlatlan
mandatuma a vajkalasra.

"Azt gondolom, fontos lenne, hogy a mu'lt vizsga'lata't depolitiza'lva
odaadjuk a to~rte'ne'szeknek. "
   Gabor ! Te is tudod, en is tudom, mindenki tudja, hogy a mult nem csak
tudomanyos kerdes. A tortenelmi tenyek megallapitasa az (..lehet, azert csak
'lehet', mert a legelemibb teny is egy csomo ertelmezest illetve feltetelezest
tartalmaz). A tenyek ertelmezese pedig "o'hatatlanul politikai politikai
jellegu"". Akarcsak egy parlamenti vizsgalat. Szerintem soha a magyar
tortenelemben nem volt meg ilyen alkalom arra, hogy szembenezzunk sajat
multunkkal. A multban ez mindig elmaradt. A tortenelmi tenyfeltaras
'depolitizalasa' eppen azt jelentette, hogy az gyoztes rezsim szolgalta fel a
multat, anelkul, hogy politikai ellenfelei vitaba szallhattak volna vele.

"Azt gondolom, azzal tenne'k a politikusok az orsza'gnak a legjobb
szolga'latot,
ha ezt a ke'rde'st egyszer e's mindenkorra levenne'k a parlamenti napirendro"l,
e's nem azzal, ha to~bb e'vre garanta'lt helyet biztosi'tanak sza'ma'ra."
   Tegyuk fel, hogy igazad van, es ez lenne a legjobb. (Ahogy nincs, mert
szerintem, ha egy lodarazs van a szobaban akkor okosabb kihajtani az ablakon,
mint levenni a lodarazsat a napirendrol.) Akkor sem fog ez tortenni, ugyanis ez
egy fogoly-dilemma problema. Mindenkinek erdeke, hogy o csinalja, ha a masik
nem teszi, es ha a masik teszi, akkor o nem is csinalhat mast. Tehat tenni
fogja.
             Rona-Tas Akos
+ - Politikai adatok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Nehany kurrens politikai adat a most hozzam erkezett
magyarorszagi sajtobol. Gondolom, van, akit erdekel.

A parlament osszetetelenek valtozasai:

_____________________________________________________
       1990.V.2.      1992.III.2.
       __________________ __________________
Partfrakcio  letszam  %    letszam  %

MDF      164    42.5%  160    41.7%
SZDSZ     95    24.6%   86    22.4%
FKGP      44    11.4%   45    11.7%
MSZP      33     8.5%   33    8.6%
FIDESZ     22     5.7%   23    6. %
KDNP      21     5.4%   22    5.7%
Fuggetlen    7     1.8%   15    3.9%

Osszesen:   386         384
_____________________________________________________
          Forras: _Nepszava_, 1992. III. 3. (A %-okat
              jomagam szamolgattam ki... Borocz J.)

              - o -

A partok nepszerusegenek alakulasa:

Azok kozul, akik -- "ha most lennenek a valasztasok" --
elmennenek szavazni, es van partpreferenciajuk, az alabbi
partokat tamogatjak:
________________________________________

Part    1991. januar 1991. december

FIDESZ   31%      34%
SZDSZ    22%      16%
MDF     14%      15%
MSZP     6%      4%
FKGP    10%      10%
KDNP     6%      4%
_________________________________________
       Forras: SZONDA-IPSOS felmeresek, 1000 fos orszagos
           reprezentativ minta, megjelent: _Magyar Hirlap_,
           1992. februar 8.

              - o -

Politikusok szemely szerinti nepszerusege:

_______________________________________________
Nev      (part)   Pontszam  Ismertseg
              (1-100)  (%)

Goncz Arpad  (SZDSZ)   82     92
Palotas Janos fuggetlen  73     81
Horn Gyula   (MSZP)   69     86
Fodor Gabor  (FIDESZ)  68     66
Orban Viktor  (FIDESZ)  67     82
Deutsch Tamas (FIDESZ)  65     72
Demszky Gabor (SZDSZ)   58     83
Fur Lajos   (MDF)    58     80
Surjan Laszlo (KDNP)   57     77
Peto Ivan   (SZDSZ)   56     74
Tolgyessy Peter (SZDSZ)  56     73
Bekesi Laszlo (MSZP)   55     73
Csehak Judit  (MSZP)   53     82
Kupa Mihaly  fuggetlen  51     90
Pozsgay Imre  (***)    51     87
Antall Jozsef (MDF)    47     93
Pasztor Gyula ???     47     33
Tardos Marton (SZDSZ)   47     35
Csurka Istvan (MDF)    42     70
Konya Imre   (MDF)    39     72
Jeszenszky Geza (MDF)   36     86
Torgyan Jozsef (FKGP)   28     91
Petrasovits Anna (SZDP)  27     77
Thurmer Gyula (MSZMP)   24     58
______________________________________________
 *** = Pozsgay alapitott valami uj szervezetet, de nem emlekszem
    a nevere. :-(
 ??? = Nem tudom, melyik parthoz tartozik.

     Forras: SZONDA-IPSOS, kozli: _Nepszabadsag_ febr. eleje,
         sajnos a datum nincs meg. A part-affiliaciokat
         en adtam hozza. (Borocz J.)

Jo mazsolazgatast!

Egyeb informacio: kongresszusat kovetoen a FIDESZ "atszervezte parlamenti
   frakciojanak tevekenyseget, hogy jobban idomuljon a kormanyzati teen-
   dok megoszlasahoz". Ertsd: arnyekkormany. (Az SZDSZ a FIDESZ-kongresz-
   szushoz kuldott leveleben burkoltan koalicios ajanlatot tett a FIDESZ-
   nek a kovetkezo valasztasok utanra.)

Udv: Borocz Jozsef

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS